Dịch vụ 

 NỘI DUNG CHUYỂN GIAO, HƯỚNG DẪN CÔNG NGHỆ

                     

Stt

Tên công việc

Nội dung công việc

Thời lượng (Giờ)

Đơn giá (USD)

Thành tiền

Ghi chú

1

Tư vấn, hướng dẫn

- Chọn máy móc thiết bị phù hợp với công suất mong muốn, phù hợp với từng hợp kim đúc (Đồng, Inox, Thép, Gang, ...)

8

 

 

 

2

- Thiết kế nhà xưởng theo quy trình công nghệ đúc vỏ mỏng, phù hợp với công suất mong muốn

32

 

 

 

3

- Choïn vaø söû duïng vaät tö nguyeân lieäu phuø hôïp vôùi töøng hôïp kim ñuùc (Ñoàng, inox, theùp, gang…)

8

 

 

 

4

- Chế tạo công cụ dụng cụ phù hợp với quá trình làm khuôn và nấu luyện hợp kim lỏng

24

 

 

 

5

- Chọn các phương pháp tạo mẫu sáp, cắt ghép, trong cây ...

32

 

 

 

6

- Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý và vận hành dây chuyền đúc vỏ mỏng.

56

 

 

 

7

Chuyeån giao

- Bản vẽ các công cụ dụng cụ phục vụ làm khuôn, nung khuôn, nấu luyện hợp kim lỏng, đổ khuôn, phá dỡ khuôn, làm sạch bề mặt sản phẩm …

32

 

 

 

8

- Bản vẽ khuôn bơm sáp đế khuôn vỏ mỏng

56

 

 

 

9

- Quy trình vận hành máy bơm (bắn sáp)

8

 

 

 

10

Quy trình bơm (bắn sáp)

8

 

 

 

11

- Quy trình chuẩn bị tương số 1 (Hồ, huyền phù)

8

 

 

 

12

-Quy trình chuẩn bị tương (Hồ, huyền phù)  số 1 (không hút chân không)

8

 

 

 

13

Quy trình chuẩn bị tương (Hồ, huyền phù)  số 2

8

 

 

 

14

Quy trình chuẩn bị tương (Hồ, huyền phù)  số 3

8

 

 

 

15

Quy trình chuẩn bị tương (Hồ, huyền phù)  số 4

8

 

 

 

Stt

Teân coâng vieäc

Noäi dung coâng vieäc

Thôøi löôïng (giôø)

Ñôn giaù(USD)

Thaønh tieàn

Ghi chuù

16

Chuyeån giao

- Qui trình laøm lôùp voû khuoân soá 1

8

 

 

 

17

- Qui trình laøm lôùp voû khuoân soá 2

8

 

 

 

18

- Qui trình laøm lôùp voû khuoân soá 3, 4, 5…

28

 

 

 

19

- Qui trình laøm lôùp voû khuoân cuoái cuøng

8

 

 

 

20

- Qui trình taåy röûa saùp baèng MEK

8

 

 

 

21

- Qui trình taåy röûa saùp baèng WCA

8

 

 

 

22

- Qui trình taùch saùp ra khoûi khuoân voû moûng

8

 

 

 

23

- Qui trình vaän haønh loø hôi taùch saùp

16

 

 

 

24

- Qui trình taùch nöôùc ra khoûi saùp (xöû lyù taùi sinh saùp)

8

 

 

 

25

- Qui trình vaän haønh maùy taùch nöôùc ra khoûi saùp.

8

 

 

 

26

- Qui trình tònh saùp

8

 

 

 

27

- Qui trình vaän haønh maùy tònh saùp

8

 

 

 

28

- Qui trình vaän haønh loø nung khuoân voû moûng

16

 

 

 

29

- Giaûn ñoà nung khuoân meû  ñaàu cuûa moãi ca laøm vieäc

- Giaûn ñoà nung khuoân  caùc meû keá tieáp cuûa moãi ca laøm vieäc

8

 

 

 

30

- Qui trình Vaän haønh loø trung taàn

112

 

 

 

31

- Qui trình naáu, tinh luyeän theùp khoâng ræ, hôïp kim ñoàng, theùp, gang.

112

 

 

 

32

- Qui trình vaän haønh maùy taùch voû.

8

 

 

 

33

- Qui trình vaän haønh maùy phun bi ñöùng

32

 

 

 

34

- Qui trình taåy traéng theùp khoâng ræ.

8

 

 

 

35

- Vaät tö nguyeân lieäu chính cho qui trình cheá taïo saûn phaåm baèng phöông phaùp ñuùc maãu chaåy – voû moûng.

8

 

 

 

36

Tuyeån duïng ñaøo taïo NS

- Tuyeån duïng, ñaøo taïo nhaân söï cho caùc vò trí trong daây chuyeàn ñuùc voû moûng.

240

 

 

 

976

15.000

15.000